TRYCKSENSORER

Trycksensorer - 

våra sinnen = våra uppfattningsförmågor


Swedish Terapi ideér är baserad på forskning.  Västerlanska medicin letar efter  bevis och det är bra att ha bevis.  Ofta forskning tar år innan det når ut till läkarna och kan användas i praktiken för folket.  


Ha ett samtal med kroppen.  Varför säger den om smärtan, känselbortfall, förslitningar, obehaglig rörelsen / beröring, eller fibrotiska vävnaden?  Kan rörelsen bli mer effektiv istället för att bara strunta i den känslan av förändring?

Våra sinnen ger kroppen information.


Kroppen tar in signaler eller information genom sinnen. Dessa intryck från syns, hörsel, lukt, smak och beröring hjälpa kroppen fatta beslut av miljö runt oss. Nervsystemet är ultrasnabbt att processa information och fatta beslut.  Kroppen omformas på egen hand över tid.


Om syns eller hörseln är dålig har vi en prov och fix för dem, glasögon eller hörapparat. Det är mer svårt att fatta rätt beslut när de sinnen är dålig. Vi kan också må illa när de fungera inte så bra.


Känseln, Beröring, Rörelsen, och Koordination kommer från trycksensorer (mekanoreceptorer som övervakar fysiska stimuli). Ta hand om mjuka vävnader där dessa sensorer befinner sig.


Hur är det med kroppsensation? Känner vi när det har besvär?


Beteende följer signalen.


Ett högt ljud, vi vrider på huvudet för att titta i riktning mot ljudet.  Vad händer om vi kan inte vrida huvudet?


Ett larm, vi fattar ett beslut utifrån ljudet:

Är det en brandvarnare?  Är kaffet klar?  Är det ett barnskrik?  Är äggen färdig?


Vad händer om vi kan inte höra?Kroppsensation, Body Sensation (somatosensation) behöver vår uppmärksamhet innan vi tappar små komponenter att ge oss information. 


Hålla fast vid trycksensorer för att våra uppfattningsförmågor måste ha information från dem att fatta beslut.

Pressure Sensors -

our senses lead to our ability to perceive, make decisions

Swedish Terapi ideas are based on science.  Western Medicine searches for evidence and evidence is good to have.  But often research takes years to reach the doctor's office or be used in regular practice.


Have a conversation with the body.  What is it saying about pain or lack of feeling or repetitive injuries?  Why is it saying it?  Can movement be more effective instead of ignoring the feelings of change?  Please do not sweep signals under the carpet.

Our senses give the body information. 


The body takes in signals (information) thru the senses. These impressions from the eyes, ears, smell, and taste help the body make a decision about the environment around us. The nerve system is ultra fast at processing this information and making a decision. The body tissues change over time.


IF sight or hearing is bad, we have tests or a way to fix them, eyeglasses or hearing aide.  It is more difficult to make the correct decision, when the senses are bad. We can also feel ill or unwell when eyesight or hearing are poor.


Feeling, Touch, Movement and Coordination come from pressure sensors (aka mechanoreceptors that monitor physical stimuli).  Take care of the soft tissues where these sensors live.


What about our body sensation? Do we know when it is in trouble?


Behavior follows the signal.


A loud sound, we turn our head to look in the direction of the sound.  What if we cannot turn our head?


An alarm, we make a decision based on the sound:  Is it a smoke alarm?  Is the coffee finished?  Is it a child's scream?  Is it the timer for the eggs? 


What happens if we cannot hear?Kroppsensation, Body Sensation (somatosensation) needs our attention before we lose small components that give us information. 


Do not lose these precious mechanoreceptors, aka pressure sensors.  How can the body make decisions without them?

KONTAKTA MIG:

Ni är välkommen till Terapi Stugan. 

You are welcome to the Terapi Stugan.


Endast Bokning (by appt only):

SMS / Tel 076 305 9507
Kapellvägen 3
37277 Backaryd

Samtal med kroppen:
“Om du lyssnar när kroppen pratar slipper du kanske höra den skrika.”